top of page
Search
  • Jozef Kulla, úprava: Patrícia Kubišová

Strojový preklad – dobrý sluha, ale zlý pán?

Časy, keď prekladatelia a prekladateľky používali výlučne papierové slovníky, sú už dávno za nami. Rozvoj vedy a techniky zasiahol aj do prekladateľskej sféry. Dnes sa pri preklade používajú rôzne prekladateľské softvéry (tzv. nástroje CAT) vrátane strojového prekladu. Všetky elementy urýchľujú preklad a prekladatelia tak dokážu preložiť väčší objem textu.


Čo je strojový preklad?


V prvom rade musíme odlíšiť strojový preklad od nástrojov CAT. Nástroje CAT (Computer-assisted translation) sú softvéry, ktoré pomáhajú prekladateľom urýchliť prácu – prekladatelia vložia text do konkrétneho softvéru, pričom preložený text je výsledkom ľudskej činnosti. Nástroje CAT však pomáhajú prekladateľom, napríklad, udržať konzistenciu textu, pretože všetok preložený text sa ukladá do prekladateľskej pamäte. Zároveň si prekladatelia môžu vytvoriť vlastnú terminologickú databázu. Prekladateľská pamäť a terminologická databáza tak môžu poslúžiť aj pri ďalších prekladoch podobných textov.


Nie je CAT ako CAT ;)


Strojový preklad (machine translation) je pod úplnou kontrolou softvéru (prípadne umelej inteligencie). Najznámejší strojový prekladač je pravdepodobne Google Translate. Stačí doňho vložiť text alebo celý súbor a za niekoľko minút máme na stole preložený text. Je to však také jednoduché? Dá sa práca prekladateľov takto prosto nahradiť? Pozrime sa teda do zákutí strojového prekladu.


Postediting je nevyhnutnosťou


Hoci dnes existujú autá, ktoré sa dokážu autonómne pohybovať po ceste, stále je potrebné, aby v aute sedel človek a dohliadal na riadenie vozidla. Podobne to funguje aj so strojovým prekladom. Za posledných 10 rokov sa strojový preklad výrazne zlepšil, no stále sa nemôžeme spoliehať, že umelá inteligencia preloží všetko bezchybne. Ak sme už teda použili strojový preklad, musíme si ho dôkladne prečítať, porovnať s originálom a upraviť, pretože v ňom môžeme nájsť nezrovnalosti. Takýto proces sa v prekladateľskom svete nazýva posteditácia alebo postediting. Kombinácia strojového prekladu a posteditingu naberá na obľúbenosti. Veď úprava prekladu zaberie oveľa menej času. Platí to však vždy?


Strojový preklad pomocou Google Translate


Úskalia strojového prekladu


Predstava, že nám stačí iba upraviť text, ktorý preložil softvér, je príjemná. Úpravy však môžu prekladateľov a prekladateľky potrápiť. Často sa stáva, že efektívnejším spôsobom je preložiť text „manuálne“. Pozrime sa teda, v akých prípadoch nedokážu strojové preklady nahradiť človeka.


Adekvátne vyjadrovanie sa


Každý text, ktorý prekladáme, je určený pre skupinu čitateľov a čitateliek. Ak, napríklad, prekladáme rozprávku pre deti alebo iný text určený pre detských čitateľov, mali by sme používať jemnejšiu slovnú zásobu, kratšie vety a určite by sme mali zvážiť, ako preložíme prípadné „škaredé“ slová. Strojový preklad zatiaľ nedisponuje funkciou, ktorá by text preložila so zreteľom na príjemcov. Človek však môže prispôsobiť jazyk prekladu. Môže sa „pohrať“ s textom tak, aby výsledkom prekladateľského procesu bola rozprávka, ktorej obsah sa úspešne preniesol do cieľového jazyka, pričom forma rozprávky je vhodná pre deti.


Forma prekladu je dôležitá


Po strojovom preklade je potrebné skontrolovať pravopis a gramatiku. Na prvý pohľad sa môže zdať, že túto úlohu zvládne umelá inteligencia na výbornú, no na určitých rovinách jazyka má svoje medzery. Zaváhania v pravopise si môžeme všimnúť, napríklad, pri písaní čiarok. Anglické vety často začínajú spájacími výrazmi (napr. however, nevertheless a pod.), pričom za takými výrazmi sa v anglickej vete píše čiarka. Ak umelá inteligencia ponechá v preklade anglickú štruktúru vety, za týmto spájacím výrazom (už preloženým) takisto čiarku napíše. Musíme však poznamenať, že tieto záležitosti sa mnohokrát menia k lepšiemu rýchlosťou svetla – to, čo dnes strojovému prekladu vytýkame, zajtra už môže byť opravené.


Strojový preklad pomocou Google Translate


Zreteľ na charakteristiku jednotlivých jazykov


Jazyky sú ako živé organizmy, ktoré sa vyvíjajú paralelne s ich používateľmi a používateľkami. Každý jazyk má preto charakteristické vlastnosti, ktoré strojové preklady zriedka rešpektujú. Napríklad: angličtina oproti slovenčine používa oveľa viac privlastňovacích zámen a trpný rod. Slovenčina je v tomto zdržanlivejšia a vo veľkom množstve prípadov predpokladá, že informácia bude čitateľovi zrejmá aj bez privlastňovacieho zámena. Takisto je pre slovenčinu prirodzenejší činný ako trpný rod. Rozdielov medzi angličtinou a slovenčinou je neúrekom a strojové preklady zatiaľ nedokážu úplne nahradiť ľudský prístup k jazyku.


Preklady ustálených slovných spojení


Keďže jazyky sú súčasťou rôznych kultúr, frazeologizmy (príslovia, porekadlá, pranostiky atď.) nie sú rovnaké na celom svete. Preklady ustálených slovných spojení bývajú častým prekladateľským orieškom, pričom existujú rôzne prístupy, ako sa s nimi popasovať. Strojové prekladače už dnes dokážu preložiť niektoré známe frazeologizmy; no samé od seba ich nerozoznajú. Strojové prekladače sa pri preklade zameriavajú hlavne na slová a nie na význam uceleného textu. Preto v tejto oblasti zatiaľ nedokážu nahradiť ľudské zmýšľanie. Pekným príkladom je preklad anglického frazeologizmu „Friend in need is a friend indeed.“, ktorý sa zvyčajne prekladá do slovenčiny ako „V núdzi poznáš priateľa.“, pretože ide o slovenský frazeologizmus, ktorý sa významovo najviac podobá anglickému. Pozrime sa, ako si s týmto príslovím poradil strojový preklad:


Preklad frazeologizmu pomocou Google Translate


Strážte si citlivé informácie


Každá informácia, ktorá sa dostane na internet, sa stáva dostupnou. Text zadaný do prekladača sa taktiež stáva súčasťou internetového sveta. Z tohto dôvodu sa neodporúča zadávať citlivé informácie na stránky, ktoré nie sú dostatočne chránené, a to platí aj pri preklade. Dokumenty, ktoré obsahujú osobné informácie, podliehajú autorským právam, dohode o mlčanlivosti atď., by sme nemali vkladať do voľne dostupných strojových prekladačov. Ak by niekto dané informácie zneužil, osoba, ktorá zadala údaje do prekladača môže mať problém. Zároveň ide o porušenie nepísanej prekladateľskej etiky.


Načo je teda dobrý strojový preklad?


Môže to vyzerať, že strojový preklad je zbytočný, ale má aj svoje výhody. Výrazným plusom strojových prekladov je ich rýchlosť. Európska komisia využíva vlastný prekladač, ku ktorému majú prístup iba registrované osoby. Jeho korpus tvorí väčšina oficiálnych dokumentov vydaných európskymi inštitúciami, takže preklady úradných písomností zvláda na úrovni. Strojové prekladače zvyčajne disponujú veľkým výberom jazykov a dokážu tiež šetriť peniaze. Cena však priamo súvisí s kvalitou.


Strojové prekladače sú vhodným pomocníkom pri preklade jednoduchších textov, v ktorých sa nenachádzajú osobné informácie. Pri každom strojovom preklade je potrebný postediting, v rámci ktorého prekladateľ či prekladateľka text zreviduje a upraví tie časti, v ktorých zatiaľ umelá inteligencia zaostáva. Keďže veda a technika neustále napreduje, určite môžeme očakávať postupné zlepšovanie.


A čo si myslíte vy? „Vypľuje“ strojový preklad výsledok na takej úrovni ako práca prekladateľov a prekladateliek?

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page